የተከበሩ አቶ ያለዉ አባተ የፌ/ም/ቤት አፌ-ጉባኤ ህዳር 29 ቀን 2009 ዓ.ም በ11ኛዉ የብሔር

 ብሄረሰቦች  በዓል በሐረሪ በተከበረበት ዕለት ያደረጉት ንግግር፡፡    ክቡር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ፣ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚ ኒስትር፣   ክቡራን የብሔራዊ ክልላዊ መንግስታት ፕሬዝዳንቶች፣   ክቡር አቶ ሙራድ አብዱላ የሐረሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ኘሬዚዳንት   የተከበራችሁ የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ የመንግስት የስራ ሃላፊዎች፣   የተከበራችሁ የመከላከያና የፀጥታ አካላት፣ አመራሮችና አባላት፣   የተከበራችሁ ዲፕሎማቶችና አምባሳደሮች፣ ...ሐረሪ ክልል የሚከበረውን 11ኛው የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ዝግጅት በምን ደረጃ ላይ እንዳለ ተገመገመ

  የ ኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለ዗መናት ተነ ፍገ ው ከነ በሩት የ ሰላም፣ የ ልማት፣ የ ዴሞክራሲና የ መልካም አስተዳደር ችግር ለመላቀቅ በሀገ ሪቷ ውስጥ የ ነ በረው የ ፀረ ዴሞክራሲ አገ ዛዝ፣ ብሔራዊ ጭቆናና ድህነ ትን ለማስወገ ድ ባደረጉት መራራ ትግል በሀገ ራችን በነ ፃ ፍላጎ ታቸው ላይ የ ተመሰረተ አዲስ የ ፖለቲካና የ ኢኮኖሚ ሥርዓት በመገ ንባት ሀገ ሪቷን በህዳሴ ጉዞ ላይ ማስኬሄድ ከጀመሩ እንሆ ሁለት አስርት ዓመታት አሳልፈዋል፡ ፡ ይህ ሥርዓት የ ሕዝቦች የ ጋራ ፍላጎ ት...በህገ መንግስታችን የደመቀ ኢትዮዽያዊነታችን ለህዳሴያችን

 ዘመናትን የኋሊት ተጉዘን፣ ከብዙ ምዕት አመታት በፊት ስለነበረችው ኢትዮዽያ ስናስብ፣ ጥንታዊ የታሪክ ድርሳናትን ስንመረምርና የያኔው ትውልድ የጥበብ እሻራ የሆኑትን ቋሚ ቅርሶች ስንመለከት ጥንታዊት ኢትዮጵያ የሰው ልጅ መገኛ፣ የበርካታ ቁሳዊና መንፈሳዊ ሀብቶች ባለቤት፣ የራሷ የሆነ የቀን መቁጠሪያ ቀመርና ፊደል ያላት ብቸኛ አፍሪካዊት ሀገር መሆኗን እንመለከታለን።   እንዲሁም የየራሳቸው ታሪክ፣ ቋንቋ፣ ባህል፣ እምነት፣ ሃይማኖትና ስነ ልቦና ያላቸው ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተስማምተውና ተከባብረው በመፈቃቀድ ላይ...H. Ato Kassa T/Brhan Speech የኢትዮጵያ ሕገመንግሥት ቅርጽና ዴሞክራሲያዊ ፌዴራላዊ ሥርዓት ተሞክሮ ተፈላጊነቱ እየጨመረ ነው፡፡

     የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለዘመናት ከተንሰራፋውና ስር ከሰደደው የእኩልነት፣ የፍትህና የዴሞክራሲ ረገጣና ጭቆና አገዛዝ ተላቀው ራሳቸው ወደውና ፈቅደው ባረቀቁትና ባፀደቁት ሕገ-መንግሥትና መርጠው በገነቡት ዴሞክራሲያዊ ፌዴራላዊ ሥርዓት መተዳደር ከጀመሩ እነሆ በ2ዐኛው ዓመት ላይ እንገኛለን፡፡ ይህ 2ዐኛውን ዓመት ያስቆጠረው ህገ-መንግሥታችን አገራችንን ከብተና አደጋ ያዳናት፣ በተለያዩ ጊዜያት ከውስጥና ከውጭ...Showing 1 - 5 of 90 results.
Items per Page
Page of 18
Chat
Minimize Maximize
Chat is temporarily unavailable.