News

የኢፌዴሪ የፌዴሬሽን ም/ቤት ለመላው የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች እንኳን ለ2ዐዐ7ዓ.ምበሰላም አደረሳችሁ እያለ መልካም ምኞቱን ይገልፃ

ል፡፡ ም/ቤቱ የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የትግል ውጤቱ የሆነውና ሀገራችንን ከጥፋትና ከብተና በመታደግ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከድህነትና ኋላቀርነት ተላቃ መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት ተርታ ለመድረስ ምቹ ሁኔታዎችን የፈጠረ ህገ መንግስታችን እንዲከበር፤መቻቻል፣ እኩልነትና መፈቃቀድን ምሰሶ ያደረገው አንድነታችን ስር እንዲሰድ መተማመንና መተሳሰብ በመፍጠር ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ ህዳሴ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማበርከት ላይ   ይገኛል፡፡ ...ሕገ መግስታችንን ማከበርና ማስከበር የሕልውና ጉዳይ እንጂ የምርጫ ጉዳይ አይደለም

    በሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ነፃ ፍላጎት ላይ ያልተመሰረተ፣ የዜጎች ይሁንታ የሌለው ስርዓት ለአስከፊ ጦርነትና ድህነት እንደሚዳርግ ከሌላ ሀገር ሰምተን ሳይሆን ከራሳችን የቅርብ ጊዜ ታሪክ መረዳት ይቻላል፡፡ ያለፉት ሥርዓቶች የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶችን በማዳፈን ሀገራችንን በከፍተኛ የእርስ በርስ ጦርነትና ድህነት እንድትዳረግ ማድረጋቸው ይታወሳል፡፡ ሥርዓቱም በሀገራችን ጥሎት ያለፈው ጠባሳ ምንጊዜም በታሪክ ሲዘከር ይኖራል፡፡ ያ...የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የፌዴሬሽን ም/ቤት የፌዴራልና የክልል መንግስታት የእርስ በርስ ግንኙነት የሚያጠናክሩ መድረኮችን በማዘጋጀት ላይ ይገኛል፡፡

  የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በሀገራችን የነበሩ ፀረ ዴሞክራሲያዊ ስርዓቶችን በማስወገድ በምትኩ በህዝቦች መቻቻልና መፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ ፌዴራላዊና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት በመፍጠር በሀገራችን አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመገንባት በመረባረብ ላይ ይገኛሉ፡፡ የፌዴራል መንግስትና የክልል መንግስታት እንዲሁም የክልል መንግስታት የእርስ በርስ ግንኙነታቸውን በማጠናከር የህዳሴ ጉዞአችን በመፍጠን ላይ ይገኛሉ፡፡ የኢፌዴሪ የፌዴሬሸን ም/ቤት...የኢፌዴሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጽ/ቤት ኃላፊዎችና ሠራተኞች የአፈጻጸም አቅም ግንባታ ሥልጠና ተሰጣቸው

  ከሰኔ 19-25/2006 ዓ.ም የኢፌዴሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ለጽ/ቤቱ ኃላፊዎችና ሠራተኞች የአፈጻጸም ብቃትን የሚያዳብር ሥልጠና በሶደሬ ሪዞርት ሆቴል ሰጥቷል፡፡ ሥልጠናውን በንግግር የከፈቱት የተከበሩ አቶ ካሣ ተብለብርሃን የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባዔ ናቸው፡፡ ሥልጠናው የተጀመረው የ2ዐዐ6 በጀት ዓመት አፈጻጸም ግምገማ ከተካሄደ በኋላ የተገኙትን ጠንካራ ጐኖችን እና የታዩትን ደካማ ጐኖችንና እጥረቶችን በመለየት ነው፡፡ ጥሩ ውጤት የተመዘገበባቸውን መልካም...የኢፌዴሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት 4ኛ የፓርላማ ዘመን 4ኛ ዓመት የሥራ ጊዜ 2ኛ መደበኛ ጉባኤን ሐሙስ ግንቦት 21/2006 አካሂዷል፡፡

  ጉባኤው በንግግር የከፈቱት የተከበሩ አቶ ካሣ ተክለብርሃን የፌ/ም/ቤት አፈጉባኤ ናቸው፡፡ በጉባኤው ም/ቤቱ መደበኛው ጉባኤ ቃለ ጉባኤን መርምሮ ያፀደቀ ሲሆን ሌሎች ውሳኔዎችንም አፅድቋል፡፡ ከነዚህ ውስጥ የተለያዩ የግልና የቡድን አቤቱታዎች ይገኙበታል፡፡ የመንጃ፣ የቅማንት እና የኮንቶማ በማንነት ዙሪያ የቀረቡ የማንነት ጥያቄዎች የታዩ ሲሆን ከዚህ አኳያ በምክር ቤቱ የሕገ-መንግሥትና የክልሎች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ በጥናትና በመረጃ አስደግፎ ያቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ መርምሯል፡፡...Showing 1 - 5 of 80 results.
Items per Page
Page of 16